مهندسی معکوس در قالب سازی

مهندسی معکوس درقالب سازی سدید صنعت انجام می شود:
– تشخیص اجزاء سیستم و روابط بین اجزاء
– اندازه برداری قطعات با استفاده از تجهیزات پیشرفته از جمله CMM و سایر تجهیزات اندازه گیری دقیق
– آنالیز مواد
– تهیه نقشه های فنی قطعات (مدلسازی سه بعدی و دو بعدی)
– طراحی تلرانس ساخت قطعات
– طراحی تلرانس مونتاژ
– برنامه ریزی فرایند ساخت هریک از قطعات
– مشخص کردن روشهای مونتاژ و تهیه نقشه های مونتاژی
– ساخت قطعات و مجموعه ها
– کنترل کیفیت
– تست قطعات و مجموعه ها در شرایط کاری مورد نظر

 

مهندسی معکوس قالب سازی
مهندسی معکوس قالبسازی